System podatkowy w przedsiębiorstwie

System podatkowy w przedsiębiorstwie

Każde funkcjonujące przedsiębiorstwo obowiązuje system podatkowy. Pobieranie podatków od przedsiębiorców jest spowodowane potrzebą osiągnięcia celów społeczno gospodarczych. Opodatkowanie jest wykorzystywane jako narzędzie makroekonomiczne w kształtowaniu popytu. Podatek jest świadczeniem pieniężnym, jakie ponoszą między innymi...

czytaj dalej

Rynek a przedsiębiorstwo

Rynek a przedsiębiorstwo

Rynek odgrywa istotną rolę w gospodarce. Na rynku działają przedsiębiorstwa i firmy, oferując swoje dobra i usługi. Działające na rynku przedsiębiorstwa zaspokajają potrzeby społeczeństwa. Rynek jest samoczynnie działającym mechanizmem, który wpływa na zachowanie przedsiębiorstw. W gospodarce rynkowej dominuje prywatna własność czynników...

czytaj dalej

Analiza przedsiębiorstwa

Analiza przedsiębiorstwa

W każdym przedsiębiorstwie zachodzi potrzeba dokonania analizy. Analiza jest to rozłożenie całości na mniejsze elementy. Mniejsze elementy podlegają analizie, badane są związki pomiędzy tymi elementami. W przedsiębiorstwie analizę możemy podzielić na analizę techniczna i analizę finansową. Analiza techniczna wykorzystuje mierniki naturalne,...

czytaj dalej

Kierowanie przedsiębiorstwem

Kierowanie przedsiębiorstwem

Kierowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga odpowiednich kwalifikacji i predyspozycji. Kierowanie to proces prowadzący do pożądanych zachowań innych osób wewnątrz i zewnątrz organizacji. Proces ten polega na koordynacji wysiłków poszczególnych osób działających w danym przedsiębiorstwie. Efektem pracy kadry kierowniczej są wyniki, jakie...

czytaj dalej

Otoczenie przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo działa w określonym rynku i otoczeniu. Otoczenie przedsiębiorstwa to wszystkie elementy znajdujące się poza nim. Elementy te mają ścisły związek z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, od otoczenia w dużym stopniu zależy prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku. Otoczenie zawiera elementy o bezpośrednim...

czytaj dalej

TQM w przedsiębiorstwie

TQM w przedsiębiorstwie

TQM oznacza w przedsiębiorstwie zarządzanie przez jakość. Jest to złożona koncepcja zarządzania skoncentrowana na jakości. Celem jest osiągnięcie długofalowego sukcesu, dzięki zaangażowaniu wszystkich członków organizacji. Korzyści mają skutkować zadowoleniem klientów i przedsiębiorców. W metodzie TQM na pierwszym miejscu jest klient i jego...

czytaj dalej

Reengineering w przedsiębiorstwie

Reengineering w przedsiębiorstwie

Reengineering jest procesem w przedsiębiorstwie, który wprowadza coś nowego. Oznacza przeprojektowanie istniejących już procesów i metod przedsiębiorstwa. Celem tych działań jest wzrost produkcyjności przedsiębiorstwa. Dzięki nowym procesom wzrasta zdolność do konkurowania, obniżają się koszty produkcji. Reengineering jest metodą...

czytaj dalej

Integracja gospodarcza przedsiębiorstw

Integracja gospodarcza przedsiębiorstw

Integracja gospodarcza rozumiana jest jako proces scalania inaczej zespolenia. Scalanie to oznacza tworzenie nowych organizmów gospodarczych, jakimi są przedsiębiorstwa, o odmiennych właściwościach. Integracja jest procesem wytworzenia się pewnego organizmu gospodarczego, obejmującego pewną grupę podmiotów. Organizm ten ma wewnętrzne powiązania...

czytaj dalej

Dumping w przedsiębiorstwie

Dumping w przedsiębiorstwie

Dumping oznacza sprzedaż za granicę towarów po cenie niższej od ceny sprzedaży na rynku krajowym. Dumping jest zbliżony do subsydium, różnica polega na tym, że dumping stosują przedsiębiorstwa, a subsydia stosowane są przez rząd. W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwa sprzedają towar za granicę po cenie niższej, po uwzględnieniu kosztów...

czytaj dalej

Międzynarodowy obrót gospodarczy

Międzynarodowy obrót gospodarczy

Postęp i rozwój techniczny prowadzi do powiązań ekonomicznych pomiędzy krajami całego świata, zwiększa się zakres międzynarodowych obrotów gospodarczych. Firmy i przedsiębiorstwa prowadzą swoje biznesy na całym świecie, rozwija się eksport i import towarów. Oprócz handlu wykształciły się również powiązania gospodarcze w procesie produkcji...

czytaj dalej

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze są dziś najbardziej rozwijającą się dziedziną. W dużych firmach i korporacjach ma miejsce międzynarodowa wymiana towarów. Handel zagraniczny stał się dziś podstawą każdej gospodarki. Rynkiem handlu jest cały świat, a każdy kraj ma politykę handlową. Ma to ścisły związek z dokonującymi się przemianami w...

czytaj dalej

Przedsiębiorstwo prywatne

Przedsiębiorstwo prywatne

Przedsiębiorstwo prywatne jest jednostką gospodarczą, która zaspokaja potrzeby konsumentów. Przedsiębiorstwo prywatne, jak sama nazwa mówi znajduje się w rękach prywatnych, może być działalnością jednoosobową lub przyjąć formę spółki. Osoba tworząca przedsiębiorstwo nazywana jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorca prowadzi działalność...

czytaj dalej

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe

Przedsiębiorstwo państwowe jest podmiotem prawnym posiadającym osobowość prawna. Jest samodzielną jednostką, ma możliwość samodzielnego działania. Jako osoba prawna przedsiębiorstwo państwowe może samodzielnie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Przedsiębiorstwo kieruje się własnym interesem i ponosi odpowiedzialność za zwoje decyzje....

czytaj dalej

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą. Jednostka gospodarcza jest wyodrębniona prawnie, ekonomicznie i organizacyjnie. Działalnością przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność ma na celu zaspokojenie potrzeb konsumentów i osiągnięcie jak największych zysków. Na przedsiębiorstwo składają się czynniki...

czytaj dalej

Biznes elektroniczny

Biznes elektroniczny

Biznes elektroniczny nazywany jest e-biznesem. Jest to sposób prowadzenia biznesu, przy szerokim wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych. Rozwiązania te to przede wszystkim aplikacje internetowe. Biznes elektroniczny polega na wymianie informacji pomiędzy producentami, dealerami i odbiorcami dóbr i usług. Pomiędzy podmiotami działającymi na rynku...

czytaj dalej

Biznes

Biznes

Biznes jest rodzajem interesu, którego celem jest osiągnięcie jak największego zysku. Biznes jest przedsięwzięciem dla osób odważnych, operatywnych i zaradnych. W biznesie liczy się dobry pomysł i pozyskanie jak największej liczby klientów. Osoby prowadzące biznesy działają na rynku oferując swoje dobra i usługi. Na każde oferowane dobra...

czytaj dalej

Przedsiębiorstwo transnarodowe lub wielonarodowe

Przedsiębiorstwo transnarodowe lub wielonarodowe

Czym są przedsiębiorstwa transnarodowe i wielonarodowe? To takie, które w swojej działalności uwzględniają również rynek zagraniczny. Co za tym idzie – będą one posiadać swoje filie również na rynku innego państwa. Ich działalność produkcyjna lub usługowa musi być obecna w przynajmniej dwóch różnych krajach. Co więcej, w każdym z tych...

czytaj dalej

Najnowsze tendencje w biznesie międzynarodowym

Najnowsze tendencje w biznesie międzynarodowym

Biznes międzynarodowy jest w pewien sposób tendencyjny. Co obserwujemy w ostatnim czasie? Przede wszystkim to, że przedsiębiorstwa, które chcą działać na arenie międzynarodowej, koncentrują się na swoich kluczowych kompetencjach. Stają się przez to bardziej wyspecjalizowane i działają w jednej, wąskiej dziedzinie, unikając ogólności....

czytaj dalej

Kierowanie firmą poza granicami kraju

Kierowanie firmą poza granicami kraju

Jeżeli nastąpi internacjonalizacja naszego przedsiębiorstwa i utworzymy nowe filie na terenie danego kraju, to będziemy musieli się zdecydować, jaką władzę i styl kierowniczy tam wprowadzimy. Jest kilka różnych postaw kierowniczych, które możemy z powodzeniem realizować – musimy się tylko zastanowić, co będzie dla nas bardziej opłacalne....

czytaj dalej

Internacjonalizacja danego przedsiębiorstwa

Internacjonalizacja danego przedsiębiorstwa

Na czym polega internacjonalizacja przedsiębiorstwa? Czym to zjawisko w ogóle jest? Proces możemy zdefiniować jako włączanie danej instytucji w działalność gospodarczą, która ma miejsce poza granicami naszego kraju. Internacjonalizacja nie przebiega jednak prosto i łatwo – tak naprawdę możemy wyróżnić kilka faz, które składają się na ten...

czytaj dalej

Kim są Cif – agenci?

Kim są Cif – agenci?

Chcesz działać w biznesie międzynarodowym? Jest na to całkiem dobry sposób. Możesz zostać cif – agentem. Wiele osób w ogóle nie wie o istnieniu takiego zawodu, nie wspominając nawet o tym, jak niewielu jest w stanie wymienić jego zakres obowiązków. Kto wie – może taka praca byłaby przeznaczona dla Ciebie? Cif-agent to agent szczególny. Jest...

czytaj dalej

Na własny czy cudzy rachunek?

Na własny czy cudzy rachunek?

W biznesie międzynarodowym liczą się pośrednicy, którzy pomagają nam w zawieraniu oraz realizowaniu transakcji. Mogą oni działać w dwojaki sposób – we własnym imieniu i na własny rachunek, bądź występując w cudzym imieniu. Ma to swoje wady i zalety – zastanów się nad nimi, anim podejmiesz się takiego zajęcia. Pośrednik działający na...

czytaj dalej

Import bezpośredni i pośredni

Import bezpośredni i pośredni

Tak samo jak w przypadku eksportu, import możemy podzielić na bezpośredni oraz pośredni. I tutaj obie drogi mają swoje wady i zalety. Trzeba jednak podkreślić, że to właśnie import bezpośredni staje się bardziej popularny i najczęściej dotyczy surowców i prefabrykatów. Zajmując się importem bezpośrednim musimy doskonale orientować się na...

czytaj dalej

Eksport bezpośredni a pośredni

Eksport bezpośredni a pośredni

Kraje mogą eksportować swoje towary na dwa sposoby – przy pomocy eksportu pośredniego oraz bezpośredniego. Każdy z tych sposobów ma swoje wady i zalety – warto jest je rozważyć, jeżeli chcemy wybrać korzystniejszą dla nas opcję. Zacznijmy zatem od eksportu bezpośredniego. Eksport bezpośredni staje się coraz bardziej popularny – można...

czytaj dalej

O handlu zagranicznym

O handlu zagranicznym

Mówiąc o biznesie międzynarodowym nie możemy pominąć definicji kilku ważnych pojęć. Przede wszystkim – handel zagraniczny. W ten sposób definiujemy wymianę towarów lub usług (oczywiście w zamian za odpowiednią ilość pieniędzy) pomiędzy osobami fizycznymi lub instytucjami znajdującymi się w różnych państwach. Do handlu zagranicznego...

czytaj dalej

Kraje rozwijające się

Kraje rozwijające się

Kraje rozwijające się mają kilka zasadniczych cech, względem których możemy je zaklasyfikować do tej właśnie grupy. Przede wszystkim PKP musi być niższe niż 2,000 $ rocznie. Kolejną rzeczą jest to, że dochód jest nierównomiernie rozłożony. Inaczej mówiąc – mamy ogromną przepaść pomiędzy ludźmi biednymi oraz bogatymi, praktycznie nie...

czytaj dalej

Podział na różne kraje

Podział na różne kraje

W zależności od tego, w jakim kraju przyjdzie nam żyć, tak będzie wyglądało nasze życie. Nie chodzi tylko o wartości i tradycje – ważne są również pieniądze i dostępna technologia. Najlepiej jest w krajach rozwiniętych. Do tego bloku możemy zaliczyć wszystkie państwa należące do Europy Zachodniej. Prócz tego Stany Zjednoczone, Japonia,...

czytaj dalej

Teorie Lindlera i Portera

Teorie Lindlera i Portera

W poniższym artykule zajmiemy się dwiema teoriami. Na początek omówimy teorię nakładających się popytów, autorstwa Lindlera. Najważniejsze w niej są wszystkie dobra, jakie udało się wytworzyć. Handel nie odbywa się pomiędzy losowo dobranymi państwami, a pomiędzy tymi, które mają zbliżone do siebie PKB per capita. Jednocześnie widzimy, że w...

czytaj dalej

Koszty komparatywne i cykl produktu

Koszty komparatywne i cykl produktu

Jedną z teorii tłumaczących to, dlaczego na świecie kwitnie handel międzynarodowy jest teoria kosztów komparatywnych. Jej autorem jest David Ricardo. Mówi ta teoria o tym, że każdy kraj jest w stanie odnieść korzyści z handlu nawet wówczas, gdy koszty produkcji danego produktu nie są stosunkowo niższe. Z kolei eksportować na większy zakres...

czytaj dalej

Handel pomiędzy narodami

Handel pomiędzy narodami

Czy nie zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w ogóle narody handlują za sobą? Wyjaśnia to tak naprawdę bardzo wiele teorii. Mamy do czynienia ze zjawiskiem merkantylizmu oraz trzema teoriami: kosztów absolutnych, kosztów komparatywnych, oraz teorią Heckshera – Ohlina. Do tego dochodzi również proces znany jako międzynarodowy cykl życia produktu....

czytaj dalej

Czym jest biznes międzynarodowy?

Czym jest biznes międzynarodowy?

Biznes międzynarodowy jest bardzo ogólnym pojęciem. Używa się go po to, by opisać wszystkie transakcje biznesowe zawarte przynajmniej pomiędzy dwoma firmami. Może się to tyczyć zarówno osób fizycznych jak i całej firmy. Cechą charakterystyczną biznesu międzynarodowego jest niewątpliwie to, że biznesmeni wykazują znacznie większą troskę w...

czytaj dalej